ۿ۴ý

Top 200 Universities in Africa

Top 200 Universities in Africa

2024 African University Ranking

Introduction

What are the most popular Universities in Africa? ۿ۴ý answers this question by publishing the 2024 African University Ranking of the top 200 recognized higher-education institutions in Africa meeting the following ۿ۴ý selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate higher education-related organization in each country
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

ۿ۴ý aims to provide a non-academic League Table of the top Universities in Africa based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2024 Top 200 Universities in Africa


Rank University Country
1 South Africa University of Cape Town za
2 South Africa University of the Witwatersrand za
3 South Africa University of Pretoria za
4 South Africa Universiteit Stellenbosch za
5 Egypt The American University in Cairo eg
6 South Africa University of KwaZulu-Natal za
7 Kenya University of Nairobi ke
8 Egypt Cairo University eg
9 South Africa Rhodes University za
10 Ghana University of Ghana gh
11 South Africa University of Johannesburg za
12 Egypt Future University in Egypt eg
13 South Africa University of the Western Cape za
14 Egypt Mansoura University eg
15 Egypt Ain Shams University eg
16 Uganda Makerere University ug
17 South Africa North-West University za
18 Morocco Université Cadi Ayyad ma
19 Reunion Université de la Reunion re
20 Nigeria University of Port Harcourt ng
21 Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology gh
22 Ethiopia Addis Ababa University et
23 South Africa University of the Free State za
24 Nigeria University of Ibadan ng
25 Senegal Université Cheikh Anta Diop sn
26 South Africa Nelson Mandela University za
27 South Africa Cape Peninsula University of Technology za
28 Kenya Kenyatta University ke
29 Namibia University of Namibia na
30 Morocco Université Mohammed V ma
31 Kenya Strathmore University ke
32 Egypt Helwan University eg
33 Egypt Alexandria University eg
34 Nigeria University of Ilorin ng
35 Nigeria University of Lagos ng
36 Egypt Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport eg
37 Tanzania University of Dar es Salaam tz
38 South Africa Durban University of Technology za
39 Egypt Al-Azhar University eg
40 Sudan Mashreq University sd
41 South Africa Tshwane University of Technology za
42 Egypt Assiut University eg
43 Morocco Université Al Akhawayn ma
44 Namibia Namibia University of Science and Technology na
45 Egypt The German University in Cairo eg
46 Algeria Université Mohamed Boudiaf de M'sila dz
47 Ghana University of Cape Coast gh
48 Zimbabwe University of Zimbabwe zw
49 Botswana University of Botswana bw
50 Nigeria Obafemi Awolowo University ng
51 Egypt Tanta University eg
52 Mozambique Universidade Eduardo Mondlane mz
53 Nigeria Covenant University ng
54 Kenya Mount Kenya University ke
55 Nigeria University of Nigeria ng
56 Libya University of Tripoli ly
57 Kenya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ke
58 Morocco Université Hassan II de Casablanca ma
59 Algeria Université Frères Mentouri Constantine 1 dz
60 Algeria Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen dz
61 Zambia University of Zambia zm
62 Rwanda University of Rwanda rw
63 Mauritius University of Mauritius mu
64 Sudan University of Khartoum sd
65 Nigeria Ahmadu Bello University ng
66 Kenya United States International University Africa ke
67 Nigeria Olabisi Onabanjo University ng
68 South Africa University of Fort Hare za
69 Algeria Université Ferhat Abbas Sétif 1 dz
70 Morocco Université Mohammed Premier ma
71 Kenya Egerton University ke
72 Egypt Modern Sciences and Arts University eg
73 Morocco Université Sidi Mohamed Ben Abdellah ma
74 South Africa University of Limpopo za
75 Egypt Benha University eg
76 Morocco Université Ibn Zohr ma
77 Algeria Université Abderrahmane Mira de Béjaïa dz
78 Algeria Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem dz
79 Tanzania Sokoine University of Agriculture tz
80 Egypt Zagazig University eg
81 Kenya KCA University ke
82 Uganda Kampala International University ug
83 Sudan Sudan University of Science and Technology sd
84 Tunisia Université Paris Dauphine-PSL, Campus de Tunis tn
85 Morocco Université Ibn Tofail ma
86 Morocco Université Mohammed VI Polytechnique ma
87 Algeria Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène dz
88 Algeria Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou dz
89 Tanzania Muhimbili University of Health and Allied Sciences tz
90 Algeria Université Benyoucef Benkhedda d'Alger 1 dz
91 Nigeria Adekunle Ajasin University ng
92 Kenya Moi University ke
93 Nigeria Federal University of Agriculture, Abeokuta ng
94 Algeria Université Brahim Soltane Chaibout d'Alger 3 dz
95 Algeria Université Hadj Lakhder de Batna 1 dz
96 Ghana Ashesi University gh
97 Malawi University of Malawi mw
98 Togo Université de Lomé tg
99 Egypt Misr University for Science and Technology eg
100 Nigeria Ladoke Akintola University of Technology ng
101 Algeria Université Kasdi Merbah de Ouargla dz
102 Rwanda University of Global Health Equity rw
103 Kenya Kenya Methodist University ke
104 Algeria Université Mohamed Khider de Biskra dz
105 South Africa Central University of Technology za
106 Egypt Beni-Suef University eg
107 Zambia The Copperbelt University zm
108 Zimbabwe Midlands State University zw
109 Ethiopia Jimma University et
110 Morocco Université Internationale de Rabat ma
111 Morocco Université Moulay Ismail ma
112 Egypt Minia University eg
113 Algeria Université Amar Telidji de Laghouat dz
114 Nigeria University of Abuja ng
115 Algeria Université Hassiba Ben Bouali de Chlef dz
116 Nigeria Nnamdi Azikiwe University ng
117 Mozambique Universidade Pedagógica mz
118 Egypt Suez Canal University eg
119 South Africa University of Zululand za
120 Algeria Université 8 Mai 1945 Guelma dz
121 Algeria Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf dz
122 Egypt South Valley University eg
123 Tanzania The University of Dodoma tz
124 Senegal Université Gaston Berger sn
125 Eswatini University of Eswatini sz
126 Nigeria Federal University, Oye-Ekiti ng
127 Algeria Université M'hamed Bouguerra de Boumerdès dz
128 Algeria Université de Batna 2 dz
129 Madagascar Université d'Antananarivo mg
130 South Africa Walter Sisulu University za
131 Algeria Université Badji Mokhtar de Annaba dz
132 Nigeria University of Benin ng
133 Morocco Université Abdelmalek Essadi ma
134 Algeria Université Ahmed Ben Bella d'Oran 1 dz
135 Zimbabwe Africa University zw
136 Algeria Université Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued dz
137 Algeria Université Djillali Liabès de Sidi-Bel-Abbès dz
138 Egypt The British University in Egypt eg
139 Algeria Université Ibn Khaldoun de Tiaret dz
140 Algeria Université Saad Dahlab de Blida 1 dz
141 Kenya The Catholic University of Eastern Africa ke
142 Kenya Technical University of Kenya ke
143 Nigeria Kwara State University ng
144 Egypt Nile University eg
145 Nigeria University of Jos ng
146 Egypt Misr International University eg
147 South Africa Vaal University of Technology za
148 Burkina Faso Université Ouaga I Joseph Ki-Zerbo bf
149 Nigeria Afe Babalola University ng
150 Egypt Kafrelsheikh University eg
151 Sudan University of Science and Technology sd
152 Nigeria Federal University of Technology, Owerri ng
153 Uganda Mbarara University of Science and Technology ug
154 Nigeria Bayero University Kano ng
155 Morocco Université Hassan 1er ma
156 South Africa University of Venda za
157 Ghana University for Development Studies gh
158 Egypt Egypt-Japan University of Science and Technology eg
159 Nigeria Federal University of Technology, Minna ng
160 Algeria Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi dz
161 Nigeria Godfrey Okoye University ng
162 Nigeria Federal University of Technology, Akure ng
163 Algeria Université Larbi Tebessi de Tébessa dz
164 Zambia Northrise University zm
165 Ghana University of Education, Winneba gh
166 Tunisia Université de Tunis El Manar tn
167 Egypt Delta University for Science and Technology eg
168 Nigeria Osun State University ng
169 Tunisia Université Centrale tn
170 Egypt Fayoum University eg
171 Cape Verde Universidade de Cabo Verde cv
172 Algeria Université Mohamed Lamine Debaghine de Sétif 2 dz
173 Tunisia Université de Sfax tn
174 Tanzania The State University of Zanzibar tz
175 Nigeria Lagos State University ng
176 Algeria Université 20 Août 1955 de Skikda dz
177 Nigeria Usmanu Danfodio University ng
178 Algeria Université Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel dz
179 Egypt Menoufia University eg
180 Uganda Uganda Christian University ug
181 Zambia University of Lusaka zm
182 Nigeria Federal University, Lokoja ng
183 Nigeria Alex Ekwueme Federal University ng
184 Mauritania Université des Sciences, de Technologie et de Médecine mr
185 Ethiopia Bahir Dar University et
186 Morocco Université Chouaib Doukkali ma
187 Libya Libyan International Medical University ly
188 Benin Université d'Abomey-Calavi bj
189 Nigeria Moshood Abiola Polytechnic, Abeokuta ng
190 Algeria Université Abou el Kacem Saâdallah d'Alger 2 dz
191 Nigeria Rivers State University ng
192 Nigeria Ekiti State University, Ado Ekiti ng
193 Algeria Université Tahar Moulay de Saida dz
194 Tunisia École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie tn
195 Mozambique Universidade Católica de Moçambique mz
196 Egypt Sohag university eg
197 Algeria École Nationale Supérieure d'Informatique dz
198 Algeria École Nationale Polytechnique dz
199 Tanzania Ardhi University tz
200 South Africa Mangosuthu University of Technology za

Share Rankings

Interesting? Share these ۿ۴ý University rankings with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related rankings

© ۿ۴ý since 2005